අංග සම්පුර්ණ සහල් මෝලක ඇඹරුම් යන්ත්‍ර

Posted by: B.R.R.Weerarathna, 05 Jan, 2019
Ad Detail
  • Locality Ampara, Eastern Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

Singal elevator-5
Double elevator-2
One shot-1
Stoner-3
Separator-1
Polisher-2
හුසල් shipter-1
පිටි shipter-1
18'size පිටි machine-1
මේ සියල්ලටම ගැලපෙන පරිදි motor සව්කර ඇත...
සියල්ල බාවිත තත්වයේ ඇත...
සියලු උපාංග සහිතයි..

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

B.R.R.Weerarathna
Dehiattakandiya, Ampara,
Eastern Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :