අපොස සාමාන්‍ය පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණ පන්ති(O / L ICT Classes)

Posted by: Pasindu, 02 Oct, 2019
Ad Detail
  • Locality Moratuwa, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් සඳහා නිවසට පැමිණ තොරතුරු තාක්ෂණය උගන්වනු ලැබේ.
ගැඹුරු විෂය කරුණු ඉතා පැහැදිලිව උගන්වන පන්ති මොරටු විශ්වවිද්‍යාල සිසුවකු විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.
කාලය වෙන්කර ගැනීමට අදම අමතන්න.

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Pasindu
Moratuwa,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :