අ.පො.ස උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යනය හා ආර්ථික විද්‍යාව

Posted by: Kaushalya Geenath, 06 Oct, 2019
Ad Detail
  • Locality Colombo, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

අ.පො.ස උසස් පෙළ තනි හා කණ්ඩායම් ව්‍යාපාර අධ්‍යයන හා ආර්ථික විද්‍යාව යන විෂයන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථීන් විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.නවීන ක්‍රමවේදයන්ට අනුකූලව පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හා පෙරහුරු ප්‍රශ්න රාශියක් සහිතව විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරනු ලබයි.

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Kaushalya Geenath
Colombo,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :