අoග සම්පුර්ණ නව දෙමහල් නිවස බදු දීමට - හල්පිට, කැස්බෑව

Posted by: Amila, 06 Jun, 2020
Rs 500,000
Ad Detail
  • Locality Kesbewa, Western Province
  • Bedrooms5 BHK
  • Bathrooms2
  • Ad Type Rent
  • Posted by Individual

කැස්බෑව, හල්පිට, 120 පාරට 20m දුරින් කාමර 5ක් , නාන කාමර 02, Servant Toilet 01 ,ගරාජයක් (වාහන 02ක් සදහා) සහිත අoග සම්පුර්ණ නව දෙමහල් නිවස බදු දීමට (මාසිකව රු. 55,000/ සහ මාස 06/12 යේ key money සමග).

වැදගත් පවුලකට හෝ කාර්යාලයකට වඩාත් සුදුසුයි. සාකච්ඡා කරගැනීමට අමතන්න 0718163337

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Amila
කැස්බෑව, හල්පිට, 120 පාරට 20m දුරින්, Kesbewa,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :