ඇඹරුම් යන්ත්‍රය - Grinding Machine

Posted by: Tharindu Jinendra, 25 Sep, 2020
Rs 50,000
Ad Detail
  • AD ID 1710016
  • Locality Ratnapura, Sabaragamuwa Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

Brand new (one test activatie only)
Single phase
Horse power 5
Two grinder
One motor
99% good condition
All parts have

අලුත්ම යන්ත්‍රය( පරික්ෂා කිරීමෙ වාරය පමනක් කොටා ඇත)
සිංගල් පේස්
අශ්ව බල 5
ඇඹරුම් පුලි දෙකයි
තනි මෝටරය
99%ක් හොඳ තත්වයේ ඇත
ඇඹරුම් පටි ඇතුළු සියළු කොටස් ඇත

රු 50000 ( පරකඩුව )
සති අන්තයේ පරික්ෂා කර බැලිය හැක)

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Tharindu Jinendra
පරකඩුව - Parakaduwa, Ratnapura,
Sabaragamuwa Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :