ඇලුමිනියම් ඇතිලි / තාච්චි Aluminium thachchi / Athili cooking pot

Posted by: malshan, 11 Aug, 2021
Rs 615
Ad Detail
  • AD ID 1716185
  • Locality Malabe, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

සියයට සියයක් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ඇලුමිනියම් භාවිතා කරමින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ඇලුමිනියම් තාච්චි / ඇතිලි විවිධ මාදිලි වලින් පහසු මිලට තොග හා සිල්ලර වශයෙන් අපගෙන් ලබාගත් හැක.

විවිධ මාදිලිවල විශ්කම්භය සහ මිල ගනන් පහත පරිදිය

6D = 14inch = Rs 615
5D = 16inch = Rs 795
4D = 17inch = Rs 890
3D = 18inch = Rs 935

0 = 15inch = Rs 615
00 = 15.5inch = Rs 715
000 = 17.5 inch = Rs 850

* සවි ශක්තියෙන් යුතු double Handle.
* polish කර ඇත.
* 6d, 4d, 3d, 0. 00, 000 වශයෙන් ලබාගත් හැක.
* විවිධ උත්සව සඳහා මනාව ගැලපේ.
* භාවිතය පහසුය .
* සවි ශක්තියෙන් යුතුව නිසි ප්‍රමිතියෙන් නිෂ්පාදනය කර ඇත.
* සිල්ලර මෙන්ම තොග ආකාරයෙන් ලබාගත හැක.

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

malshan
Malabe,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :