ඉතිහාසය -6-11 ශ්‍රේණි දක්වා(online & home visit)

Posted by: pradeepa punchihewa, 15 Jan, 2021
Ad Detail
  • Locality Colombo, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

15 වසරක අත්දැකීම් සපිරි කොළඹ ජනප්‍රිය ජාතික පාසල් ගුරුවරියක් විසින් මෙහෙයවන සිංහල මාධ්‍ය ඉතිහාසය පංති
* සිතියම් අධ්‍යයනය
* දීර්ඝ ප්‍රශ්න ලිවීමේ රටාවට සිසුන් දුරු කරවීම
*ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව සහ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස කරවීම

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

pradeepa punchihewa
Elias place .colombo 10, Colombo,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :