උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය

Posted by: Sudesh Siriwardana, 08 Oct, 2019
Rs 2,000
Ad Detail
  • Locality Colombo, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

උසස් පෙළ තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති
නිවසට පැමින ඉගැන්වීම
නිබන්දන සමග
විශ්වවිද්‍යාලය ශිෂ්‍යයකු විසින් මෙහෙයවීම

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Sudesh Siriwardana
Colombo,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :