කලුතරින් පර්15ක් ම ලක්ශ 11යි..

Posted by: msm, 20 Sep, 2019
Rs 1,100,000
Ad Detail
  • Locality Kalutara, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

☀️ කලුතරින් පර්15ක් ම ලක්ශ 11යි..
☀️ පර් 15 ක සියලු පහසුකම් සපිරි ඉඩම
☀️ කලුතර-සේරුපිට හන්දියෙන්
☀️ පොලිස් පුහුනු පාසැල, මහමෙව්නා අසපුව, කලා විශ්වවිදයාලය ආසන්නයෙ
☀️ මුලින් ලක්ශ 5ක් ගෙවා ඉතිරිය පහසු ගෙවිමෙ ක්රමයට ගෙවන්න
☀️ මුලු මුදල ලක්ශ 11ක් පමනි
☀️ 0772857466

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

msm
Kalutara,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :