කුරුණෑගල ඉඩමක් විකිණීම

Posted by: අබේගුණවර්ධන, 24 Sep, 2021
Ad Detail
  • AD ID 1716281
  • Locality Kurunegala, North Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

කුරුණෑගල නගරය ආසන්නයෙන් මල්කඩුවාව පිහිටි සංවර්ධනය කරමින් පවතින ඉඩම සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටස් වශයෙන් විකිණීමට තිබේ ලිං ජලය හා නල ජලය නිදහස් සුන්දර පරිසරය පර්චස් 100 දුරකථන 0703508991 වාහන මාරු සලකා බැලේ

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

අබේගුණවර්ධන
සුදර්ශන මාවත මල්කඩුවාව, Kurunegala,
North Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :