කොට්ටාව නගර මධ්‍යයේ පර්චස් 14.5 ඉක්මනින් විකිණීමට

Posted by: Dodanduwa, 13 Sep, 2021
Rs 23,200,000
Ad Detail
  • AD ID 1716943
  • Locality Kottawa, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

කොට්ටාව නගර මධ්‍යයේ
සියලු පහසුකම් සහිත පර්චස් 14.5
ප්‍රධාන පාසැල් වලට ඇවිදින දුර
අධිවේගී මාර්ගය කොට්ටාව අන්තර් හුවමාරුවට කි.මී 1.5
කොට්ටාව ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පොට කි.මී 1
නල ජලය සහ විදුලිය සහිත
නිරවුල් ඔප්පු සහිත වටිනා බිම් කොටස
ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Dodanduwa
Kottawa town, Kottawa,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :