ගණිතය 6-11 ශ්‍රේණි පන්ති

Posted by: Amindu sasanka, 13 Oct, 2021
Ad Detail
  • AD ID 1717894
  • Locality Colombo, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

zoom තාක්‍ෂණය හරහා.
විශ්ව විද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් උගන්වයි.
එක් එක් පාඩමෙන් පසු ප්‍රශ්න මාලාව සාකච්ඡා කෙරේ.
පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම.
දුර්වල සිසුන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කෙරේ.
ආර්ථික ගැටලු සලකා බැලිය හැකිය
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 0772577043

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Amindu sasanka
piliyandala, Colombo,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :