ජපන් භාෂා පන්ති / Japanese Language Classes / 076 70 79 063

Posted by: Thushanthi, 30 May, 2019
Ad Detail
  • Locality Colombo, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

පානයේදී ජපන් භාෂා උපාදිය හැදෑරූ ගුරුවරියක විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.

O/L, A/L, JLPT, NAT ( Level 05,04,03,02) විභාග සදහා සූදානම් කරවීම.
කුඩා ළමුන් සදහා පන්ති පැවැත්වේ (01 වසර සිට 09 වසර දක්වා)

මහරගම, කොට්ටාව, හෝමාගම, පනාගොඩ, ගොඩගම, අතුරුගිරිය, පාදුක්ක, ඉංගිරිය, හොරණ යන ප්‍රදේශයන් වල නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුකරනු ලැබේ. - ගැහැණු ළමුන් සදහා සහ කුඩා ළමුන් සදහා පමණයි.

දිවා කාලයේදී පන්ති වලට සහභාගි විය නොහැකි සිසුන් සදහා රාත්‍රී කාලයේදී පන්ති පැවැත්විය හැක.

හෝමාගම, පනාගොඩ, පාදුක්ක, යන ප්‍රදේශයන් වල පන්ති පැවැත්වේ.

500 Per Hour

076 70 79 063

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Thushanthi
Kendalanda, Avissawella Road, Homagama, Colombo,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :