ජයෙන් ජය ගෙනන සිංහල පන්තිය

Posted by: Maduri Seneviratne, 15 Jan, 2021
Ad Detail
  • Locality Kotte, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

භාෂාව සාහිත්‍ය හා ව්‍යාකරණ දැනුම සමග ඒ ඒ ශ්‍රේණියට අවශ්‍ය විෂය දැනුම ලබා දීම
සජීවී සම්බන්ධතාව සමග නිසි ඵල ලබාගනිමින් පාඩම් සඳහා වීඩියෝ පට මෙන් ම නිබන්ධන සමගින් පුළුල් දැනුම් මාවතකට පිවිසීමට මග පෙන්වීම
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය විෂයට නිසැක A සාමර්ථ්‍යයක් ලබා ගැනීමට මග පෙන්වීම

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Maduri Seneviratne
Ethul Kotte Kotte, Kotte,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :