තොරතුරු තාක්ෂණය ‍7 ශ්‍රේණිය සිට 13 දක්වා

Posted by: YASAS, 08 Jan, 2020
Ad Detail
  • Locality Colombo, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

තොරතුරු තාක්ෂණය ‍7 ශ්‍රේණිය සිට 13 දක්වා සිංහල/ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පන්ති .
පළපුරුදු උපාධිධාරී ජාතික පාසල් ආචාර්ය වරයෙකුගෙන්.
පිලියන්දල , කළුතර , පානදුර , නුගේගොඩ.
පන්ති කාලසටහන සඳහා 071 433 499 5 අමතන්න.
විමසීම් : 071 433 499 5
යසස් සර්

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

YASAS
savidya , piliyandala, Colombo,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :