නවීන අදිශීතකරණයක් විකිණීමට ඇත.

Posted by: Latha, 19 Oct, 2020
Rs 58,000
Ad Detail
  • Locality Ambalangoda, Southern Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

නවීන අදිශීතකරණයක් විකිණීමට ඇත.බාවිතය මාස කිහිපයක් පමණි

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Latha
Mahedanda,karandeniya, Ambalangoda,
Southern Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :