නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ

Posted by: Veronica, 08 Nov, 2018
Rs 30,000
Ad Detail
  • Locality Kiribathgoda, Western Province
  • Bedrooms2 BHK
  • Bathrooms2
  • Ad Type Rent
  • Posted by Individual

කිරිබත්ගොඩ ඉරියවැටිය පාරේ නුවර පාර
පේනෙන දුරින් මෛක්රෝ පන්ති තිබෙන පාරේ
අව්රුදු තුනකට කුලියට දෙනු ලැබේ මාසෙට 30000ගානේ 0753325025

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Veronica
657 iriyawatity road, Kiribathgoda,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :