පළපුරුදු ටින්කර් / පේන්ටර් කාර්මිකයින් අවශ්‍යයි

Posted by: Lakmal Fernando, 06 Sep, 2019
Ad Detail
  • Locality Moratuwa, Western Province
  • CompanyAuto Care Company
  • Job Type Full Time
  • Ad Type Offering

මොරටුව, වාහන අලුත්වැඩියා ස්ථානයකට පළපුරුදු ටින්කර් / පේන්ටර් කාර්මිකයින් අවශ්‍යයි.
විමසීම් : 0777 066 477 / 0717 066 477

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Lakmal Fernando
New Galle Road, Moratuwa, Moratuwa,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :