බජාජ් 2 ස්ට්රෝක් ත්රි රෝද රථය විකිණීමට

Posted by: amarananda, 07 Sep, 2021
Rs 275,000
Ad Detail
  • AD ID 1716838
  • Locality Kalutara, Western Province
  • MakeBajaj
  • Model2 Stroke
  • Year1995
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

බජාජ් 2 ස්ට්රෝක් ත්රි රෝද රථය විකිණීමට
- 103 - XXXX
- 1995
- 5 පෝට් ලෙස අලුතින් එන්ජිම අලුත්වැඩියා කර ඇත
- ටයර් බැටරි හොඳයි
- අලුතින් පේන්ට් කර ඇත
- ලයිසන් ඉන්ෂුවරන්ස් ඇත
- දාවන තත්ත්වය හොඳයි
- 275,000/=
විමසීම් 076 8502266 / 071 6316393

Bajaj 2 Stroke Three wheel for Sale
- 203 – XXXX
- 1995
- 5 Fort Engine (New Repair)
- Good Tyres & battery
- New Paint
- Good Condition
- Rs. 275,000/=
Contact more detail -
076 850 2266 / 071 63 163 93

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

amarananda
Dodangoda, Kalutara., Kalutara,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :