රුක් රෝපණ සඳහා අවශ්ය 'වණ පැල' වර්ග

Posted by: Anusha Jayatilake, 22 Nov, 2020
Rs 60
Ad Detail
  • Locality Mulleriyawa, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

රුක්රෝපණ සහ වන වගා ව්යාපෘති සඳහා අවශ්ය මී , කුඹුක්, මූනමල්,මහෝගනී, කරද , සියබලා, බුරුත, නා, මදිටියා,කොහොබ, කෝං, සියබලා , මල් ඇට්ටේරියා, කජු, කොස්, , මාදං, වැටකෙයියා, ඇහැටු, මහෝගනී, බෙලි, දිවුල්, නෙල්ලි,වැනි පැලවර්ග සැපයීමට ඇණවුම් බාර ගැනේ .
ඔබට අවශ්ය ස්ථානයට ප්රවාහණය කර දීමට හැකි අතර ඒ සඳහා දුර අනුව ප්රවාහන ගාස්තු අය කෙරේ.
අවම ඇණවුම පැල 100කි

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Anusha Jayatilake
387/1/A, HIMBUTANA ROAD, ANGODA, Mulleriyawa,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :