ලෝමෙත් කන්ස්ටක්ෂන්

Posted by: danuka dananjaya, 10 Jan, 2021
Rs 35
Ad Detail
  • Locality Piliyandala, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

ඔබගේ සිහින නිවස අත්තිවාරමේ සිට සියලුම වැඩ සමග සිවිලිම දක්වා අඩුම මිලට වගකීමක් සහිතව අප ලවා ඉදිකරවා ගන්න.
* නිවාස ඉදිකිරිම්
* කපරාරු
* පොටි ඇදිම
* වහල ගැසිම
* පින්තාරු සහ වෝටර් බේස්
* ජල නළ සවිකිරීම
* බාත්රූම් ෂිටින්ස්
* වයරින් කිරිම
* ටයිල් වැඩ
කොළඹ අවට
lometh construction. piliyandala

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

danuka dananjaya
244,kudamaduwa, Piliyandala,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :