සා/පෙළ ගණිතය | 0/L Maths

Posted by: Dilshan Premarathna, 17 Jan, 2020
Ad Detail
  • Locality Piliyandala, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

මා දැනට මොරටුව විශ්වවිද්යලයේ සිව්වන වසර උපාධි අපේක්ෂකයෙකි. මේ වනවිට කොළඹ දිස්ත්‍රීක්කය තුල අවුරුදු කිහියක් මුළුල්ලේ තනි පුද්ගල/කණ්ඩායම් පන්ති නිවසටම පැමිණ පවත්වමින් සුවහසක් දරුවන්ගේ නැණ නුවණ පාදමින් සිටී.
Currently I'm a undergratuate in University of Moratuwa. I'm currently observing my service as a O/L Maths teacher (Individual/Group) during past few years

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Dilshan Premarathna
Piliyandala,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :