සිංගර් 24000btu වායු සමීකරණය

Posted by: ravinda, 10 Dec, 2020
Rs 55,000
Ad Detail
  • Locality Kottawa, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

Singer split type Air Conditioner for sale at Kottawa. Used only for 28 days. new condition.
with wooden carrying boxes.
සිංගර් 24000BTU වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් විකිණීමට ඇත. දින 28ක් පමණක් පාවිච්චි කොට ඇත.අලුත් තත්වයේ
පවතී. ප්‍රවාහනය සඳහා ලී වලින් තැනු පෙට්ටි දෙකක් සමග. කොට්ටාව රෝහල පාරේදී බැලිය හැකිය.

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

ravinda
61 GALAWILA RD, Kottawa,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :