සිංහල/ඉංග්‍රීසි ටයිප් සෙටින්

Posted by: Anuruddika Luvishewa, 28 Sep, 2021
Ad Detail
  • AD ID 1717412
  • Locality Nugegoda, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

ඉතාමත් නිවැරදිව කාර්්‍යක්‍ෂම සේවයක්
ඔබ අප වෙත අකින් ලියූ අත්පිටපතේ පැහැදිලි පිංතුරයක්
( ඡායාරෑපයක් ) හෝ මුද්‍රිත ලේඛණයේ ( ඡායාරෑපයක් ) වට්ස්ඇප් කරන්න
පළමුව ඔබට පරීක්‍ෂා කිරීම සඳහා සැකසූ ලේඛණය එවීමෙන් පසුව ඔබ සෑහීමට පත් වෙි නමි හෝ නොමැති නම් නැවත සාදා
නියමිත පිටපත එවනු ලැබේ

අනෙකුත් ආර්ට්වර්ක් කටයුතු සඳහා විමසන්න

සාමාන්‍ය සරල ආර්ට් වර්ක් නොමැති A4 පිටුවක් රු. 40 /-

ඔබගේ ලේඛණය අනුව මිල ගණන් තීරණය වේ.

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Anuruddika Luvishewa
ONLINE at My Home, Nugegoda,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :