කැස්බෑවෙන් අගනා පර්චස් 78ක් !

Posted by: Ananda, 10 Feb, 2023
Rs 400,000
Ad Detail
  • AD ID 1730000
  • Locality Piliyandala, Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

පිළියන්දල අලුත්ගමින්, ප්‍රධාන මාර්ගයට
මීට‌ර් 350 නුදුරින් පර්චස් 78 ක්,
පර්චසය ලක්ෂ 4

*මුළු මිලෙන් 25%ක් ගෙවා ලබාගත හැක.

*තාප්ප හා කානු පද්දති ඉදිකර සංවර්ධනය කර ඇත.
*අඩි 20ක පුළුල් මාර්ගයකින් සමන්විතව,
*ඉන්ධන පිරවුම්හල්, පාසල් හා ජාතයන්තර පාසල්, රජයේ හා පෞද්ගලික රෝහල් වලට මැදිව,
*ගැලනිගම අධ්වේගී මාර්ගයට ඉතා ආසන්නව (10 min)
*නිස්කලංක පරිසරයකින්හ් හෙබි අගනා ඉඩමකි.

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Ananda
පිළියන්ද - බන්ඩාරගම, ප්‍රධාන මාර්ගයට 350M, Piliyandala,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :