රුපියල් 60,000 කට වඩා උපයා ගන්න.

Posted by: NIkhila Rajakaruna, 29 Jan, 2019
Ad Detail
  • AD ID 1219455
  • Locality Colombo, Western Province
  • CompanyEatts
  • Job Type Part Time
  • Ad Type Offering

ඔබට ස්මාර්ට් ෆෝන් සහ යතුරු පැදියක් තිබේද?

රුපියල් 60,000 කට වඩා උපයා ගන්න.

එන්න අප සමග එකතු වන්න.

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

NIkhila Rajakaruna
No 33, Kirulopone Avenue, Colombo 5, Colombo,
Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :