වී මෝලක් විකිනීමට​

Posted by: Bandara, 05 May, 2021
Rs 250,000
Ad Detail
  • AD ID 1714207
  • Locality Kurunegala, North Western Province
  • Ad Type Offering
  • Posted by Individual

සියලු උපාංග සහිත ක්‍රියාකාරී තත්වයේ වී මෝලක් විකිනීමට ඇත​.

* වී පොතුඅරින යන්ත්‍රය​
* වී පොලිෂරය​
* ගල් වැලි ඉවත්කරන යන්ත්‍රය​
* ඩීසල් එන්ජිම​

මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක​.

Email this Advertiser

* Name :
* Email :
Mobile :
* Message :
 
 

Contact Detail

Bandara
Kurunegala,
North Western Province
Safety tips for Buyers
  • Make the payment only after you receive the item.
  • Always meet the seller at a safe location.
  • Do not pay until you have verified the item.
Read more

Share on :